Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Okręgowa Rada Adwokacja objęła patronatem klasę psychologiczno-prawną XII Liceum Ogólnokształcącego.


Uroczyste popisanie umów odbyło się 22 września w WSG w Bydgoszczy.

 Porozumienie zawarte z adw. Pawłem Szatkowskim – Wicedziekanem ORA zapewni uczniom klasy psychologiczno-prawnej uzyskanie wiedzy o istocie prawa, pozwoli na nabycie umiejętności posługiwania się aktami prawnymi i funkcjonowaniem organów wymiaru sprawiedliwości. Patronatem merytorycznym obejmie klasę prof. Marek Chamot – Rektor WSG w Bydgoszczy, natomiast nadzór w zakresie organizacji kształcenia praktycznego i działalności naukowo – dydaktycznej w obszarze psychologii obejmie doc Robert Lauks –  Dyrektor Katedry Psychologii WSG w Bydgoszczy. Strony zadeklarowały współpracę w zakresie doboru treści programów kształcenia w ramach innowacji pedagogicznej „Edukacja psychologiczno-prawna klasy z autorskimi programami z podstaw psychologii i podstaw prawa”, nad którą pieczę sprawują Violetta Kozłowska, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie oraz Leszek Sobieraj, Dyrektor Zespołu Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. W ramach współpracy uczniowie będą mogli korzystać z wizyt studyjnych, wykładów eksperckich, kursów, szkoleń oraz innych zajęć praktycznych.

Prowadzenie zajęć w formie warsztatowej, o interesującej tematyce stworzy uczniom możliwość nie tylko wspólnego zdobywania doświadczeń, ale  pozwoli także na podniesienie świadomości prawnej oraz lepsze zrozumienie swoich reakcji oraz mechanizmu zachowań innych osób.

Kibicujemy naszym licealistom w podnoszeniu kompetencji zawodowych oraz dziękujemy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy oraz Okręgowej Radzie Adwokackiej za wsparcie w utworzeniu klasy psychologiczno-prawnej oraz współpracy w organizacji zajęć i działań praktycznych!