Edu(R)Ewolucja 2


Celem projektu realizowanego przez Miasto Bydgoszcz jest poprawa efektywności i jakości kształcenia w 14 bydgoskich liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz, poprzez realizację wysokiej jakości zajęć dla uczniów oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

 

W projekcie weźmie udział 2443 uczniów oraz 137 nauczycieli kształcenia ogólnego w następujących bydgoskich liceach ogólnokształcących:

I Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida,

II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika,

III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza,

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego,

V Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego,

VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,

VII Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Kusocińskiego,

VIII Liceum Ogólnokształcące im. dra Emila Warmińskiego,

IX Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Nowakowskiego,

XI Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego im. Bydgoskich Olimpijczyków,

XII Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego,

XIII Liceum Ogólnokształcące im. gen. Józefa Hallera,

XV Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Jeremiego Przybory, XXI Liceum Ogólnokształcące – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków.

 

Uczniowie wezmą udział w:

  1. Zajęciach w zakresie kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych i uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy takich jak: język angielski, programowanie i robotyka,
  2. Zajęciach specjalistycznych i dydaktyczno-wyrównawczych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
  3. Zajęciach opartych na metodzie eksperymentu przyrodniczego i matematycznego.

 

W 13 licach ogólnokształcących zorganizowane zostanie wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego.

Nauczyciele podniosą swoje kompetencje i kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach i studiach podyplomowych.

Szkoły biorące udział w projekcie doposażą pracownie przedmiotowe w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK.

W 9 liceach zmodernizowana zostanie sieć LAN.

Jednostką odpowiedzialną za realizację działań na rzecz nauczycieli jest Miejski Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

6 214 165,54 PLN

 

WKŁAD BUDŻETU MIASTA:

310 708,29  PLN

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

5 903 457,25 PLN

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT, Poddziałanie 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT

 

TERMIN REALIZACJI:

od 01.01.2021 r.
do 31.08.2023 r.