nabór do oddziału “0 ” na rok szkolny 2024/2025


Zasady rekrutacji

Rekrutacja przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu elektronicznego – strona do logowania:

naborp-kandydat.vulcan.net.pl/bydgoszcz

1. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci zamieszkałe na obszarze gminy
Miasta Bydgoszcz – dzieci 3-4-5-6 letnie (urodzone w latach 2021-2018).
2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zamieszkałych poza Bydgoszczą mogą ubiegać się
o przyjęcie dziecka po zakończeniu postępowania uzupełniającego, jeżeli przedszkole/szkoła
będzie dysponowała wolnymi miejscami.
3. We wniosku rodzice/prawni opiekunowie mogą wybrać maksymalnie 3 przedszkola
/oddziały przedszkolne z określeniem kolejności od najbardziej do najmniej preferowanego.
Przedszkole/szkoła wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest
przedszkolem/szkołą pierwszego wyboru.
4. Po zalogowaniu się w systemie, rodzice/prawni opiekunowie wypełniają wniosek,
a następnie drukują go, podpisują i dostarczają do przedszkola/oddziału przedszkolnego
znajdującego się na pierwszym miejscu na liście preferencji. Podpisy obojga
rodziców/prawnych opiekunów dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych
we wniosku ze stanem faktycznym. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające
spełnianie przez kandydata kryteriów rekrutacji.
Istnieje możliwość elektronicznego składania wniosku oraz potwierdzania woli
w prowadzonym procesie rekrutacji. Osoby posiadające Profil Zaufany lub podpis
kwalifikowany mogą złożyć wniosek bez potrzeby osobistego stawiennictwa w wybranej
placówce. Wniosek składany w formie elektronicznej (w zależności od sytuacji
rodzinnej) wymaga elektronicznego potwierdzenia wniosku przez obojga rodziców.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych, jak również dzieci przyjętych i
nieprzyjętych będą udostępnione w terminie wyznaczonym w harmonogramie w danej
placówce. Ponadto informacja o zakwalifikowaniu lub przyjęciu dziecka do
przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej zostanie wysłana na adres
mailowy podany we wniosku.
6. Dziecko, które nie dostało się do żadnego z wybranych przedszkoli/oddziałów
przedszkolnych w szkole podstawowej, może ubiegać się ponownie o przyjęcie do innej
placówki dopiero w naborze uzupełniającym, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie
nadal dysponowało wolnymi miejscami.
7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora
przedszkola/szkoły.
8. W postępowaniu rekrutacyjnym stosowane są kryteria, którym nadano wartość punktową.
9. W przypadku uzyskania tej samej liczby punktów przez więcej niż jednego kandydata,
pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
przysługuje kandydatom rodziców pracujących, a przypadku braku rozstrzygnięcia –
kandydatom najstarszym.
10. Dokumenty składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia”